DNB Logo

Trondheim Torg

Nye kontorlokaler for Trondheim kommune

Trondheim Torg etter
Trondheim Torg

Etter/før:

Prosjektet Trondheim Torg ivaretar en bærekraftig profil ved å transformere en aldrende bygningsmasse til morgendagens fyrtårn for klimariktige bygg.

Trondheim Torg er etter rehabilitering og ombygging klar til å huse Trondheim kommune med sine 1000 ansatte i moderne, helsefremmende og fleksible lokaler, godt tilpasset kommunens struktur og arbeidsplasskonsept.

Trondheim kommune tilbys kontorlokaler i 5 eksisterende bygg i Trondheim Torg (Kongens gate 9 og 11, Tinghusplassen 1 og 3 og Munkegata 22) og et nytt påbygg over 2 etasjer på taket av Kongens gate 9 og 11, Tinghusplassen 1 og Munkegata 22.

Render

Trondheim kommune sitt publikumsmottak etableres i 1. etasje av Munkegata 22 med tilhørende hovedinngang for publikum direkte fra torget.

Slik rendyrkes den mest utadrettede funksjonen i anlegget. Plasseringen innbyr til god kontakt med befolkningen og senteret blir kommunes ansikt utad.

Trondheim Torg interiør
Trondheim Torg oversikt

I hjertet av Trondheim

Trondheim Torg har byens mest sentrale beliggenhet i hjertet av Trondheim. Kvartalet grenser til byens viktigste storstue og byrom - Torvet og kollektivknutepunktet Midtbyterminalen (Prinsensgate) og rommer i tillegg Midtbyens største kjøpesenter og Thon hotell. I tillegg har kvartalet og bygningskomplekset et stort potensial til å huse Midtbyens største kontorarbeidsplass.

Felles allmenning

©Plomp

Organiseringen av de nye kontorlokalene for Trondheim kommune i Trondheim Torg vil legge til rette for bedre samhandling innad i de ulike enhetene og mellom enhetene.

Det etableres en felles Allmenning i tilknytning til møteromssenter og kantine, som en sentralt plassert møteplass og samhandlingsstrøk hvor ansatte møtes i mer uformelt arbeidsplassrelatert areal utenfor egen enhet. I tillegg etableres det egne samhandlingsrom og prosjektsoner i de ytre sonene av hver enhet.

Det legges stor vekt på møteplasser og fleksible arbeidssoner. Mer mobile arbeidsformer gjør at mange oppgaver kan gjennomføres uavhengig av sted. Arbeidsplassen blir dermed viktigere som et sted der man treffer andre for samhandling og kompetansedeling.

Samhandlingsareal

Arealet sonedeles i samsvar med Trondheim kommune sin veileder for fremtidens arbeidsplasser.Ytre og indre soner er inndelt etter prinsippet «ringer i vann». Det vil si at man først møter områder med høy aktivitet, mens det utover i arealet blir gradvis roligere og mer skjermet. De ulike funksjonene, trafikkmønster og arbeidsformer, planlegges ut fra å oppnå optimale arbeidsforhold for de ulike arbeidsoppgavene.

Sonedeling

Indre sone/kjernen består av sosiale møteplasser, møterom og samhandlingsrom. Dette er utadrettede funksjoner, hvor persontrafikken og støynivået er høyere.

Ytre sone består av ulike typer arbeidsplasser; fra prosjektsoner ytterst, hvor man har høy aktivitet og kan tåle noe støybelastning, til skjermete arbeidsplasser for konsentrasjonsoppgaver som da plasseres lengst unna støykildene.

Sonedelingsprinsipp

De nye kontorlokalene i Trondheim Torg tilbyr fleksible løsninger der arealressursene sambrukes og støtter arbeidsmetodikken og jobben som skal gjøres.

Bygningskomplekset består av 5 eksisterende bygg, samt påbygg på tak, som alle har ulik utforming og dybde på bygningskroppen. Hoveddelen av arealene har god dybde, god takhøyde og godt med dagslys som er positivt med tanke på tilpasning til ulike arbeidsplasskonsepter. De er robuste arealer som gir muligheter for mange ulike planløsninger med fokus på fleksibilitet og generalitet.

Tilstrekkelig kapasitet til fleksibilitet og fremtidig endring forutsetter en robust struktur. En god bygningsutforming og bygningsmessig tilpasningsdyktighet må ligge i bunn. For å legge til rette for framtidige endringer i bruksmønster og tetthet, tilrettelegges det for tilstrekkelig restkapasitet i tekniske anlegg, sanitæranlegg og rømningsveier for en potensiell senere fortetting.

Sonedelingsplaner
Dagslys og utsikt

Rehabilitering fremfor nybygg bidrar til vesentlig lavere klimagassutslipp og bruk av materialressurser. For Trondheim Torg er reduksjonen av klimagassutslipp for produksjonsfasen estimert til å utgjøre mellom 65 - 70 % sammenlignet med nytt kontorbygg oppført med dagens standard materialbruk.

Dette inkluderer påbygg hvor bruk av klimavennlige materialer vil vektlegges, bl.a. med utstrakt bruk av tre. Den høye graden av rehabilitering vil også i vesentlig grad bidra til redusert bruk av nye ressurser til materialproduksjon.

Ved å tilby Trondheim kommune nye rehabiliterte kontorarealer i eksisterende bygg har vi gjort det mest effektive tiltaket for bedre ressursutnyttelse.

Sirkulære løsninger vil bli brukt, med fokus på lokalt ombruk og gjenbruk i det eksisterende bygget og anskaffelse av gjenbruksmaterialer for påbygget på taket.

Reduksjon av energibehov er i forhold til dagens løsning beregnet til nesten 50 %. Prosjektet inneholder også utnyttelse av takflater til el-produksjon via solcelleanlegg. I sum betyr dette at energimerke B oppnås med god margin, og at energimerke A er godt innenfor rekkevidde med eventuell ytterligere bearbeiding og grep.

Axos
Klimagassutslipp

Klimagassutslipp for Trondheim Torg (energiscenario A) og et standard nybygg iht. TEK17.

Klimagassutslipp

Klimagassutslipp for Trondheim Torg (energiscenario B) og et standard nybygg iht. TEK17.

Detaljsnitt

Personalinngangen i Danielsveita er hovedadkomst til alle kontoretasjene, der eksisterende trapperom og heis tar deg opp til kontorlokalenes første hovedetasje som er på plan 3. Her kobles de sonedelte arbeidsplassenhetene sammen gjennom en sentralt bindeledd - det interne møteromssenteret, kalt allmenningen.

I allmenningen er det en åpen amfitrapp som leder deg direkte videre til plan 4, hvor en finner den andre sentrale møteplassen for Trondheim kommune - kantinen. Allmenningen over to plan og kantinen er det pulserende felles møtestedet i bygget, noe som sikrer både god flyt, fleksibilitet og god samhandling mellom kommunens ansatte.

Plan 4 er den etasjen hvor anlegget har størst fotavtrykk og her kobles alle bygg sammen for planfri horisontal forflytning. I plan 5, 6 og 7 utvides anlegget også med nytt påbygg på tak.

I kjelleretasjene etableres det nye og utvidete arealer for sykkelparkering (U2) og garderober (U1) i tillegg til lagerarealer, avfallsrom, renholdssentral og tekniske arealer. Her er også egne arealer for parkering av el-sykler inkludert laderom, samt avsatt plass til bilparkering.

Axos
Situasjonssnitt
Tegning

Fasaden til Munkegata 22 mot Trondheim Torg tilbakeføres til opprinnelig versjon, stålbaldakin fjernes og skilting tilhørende kjøpesenteret ryddes opp i.

De nye takvolumene på Munkegata, Kongens gate 9 og 11 er trukket tilbake fra gesims mot Trondheim Torg, Kongens gate og Prinsens gate, og vil ikke virke dominerende i bybildet. Fasadene til påbygg på tak utføres i mørke, dempede materialer som står godt til eksisterende bygningsmasse; forslagsvis skifer, glass, Alocubond-plater og solcellepaneler på tak. Dekker og bæresystem holdes i lettvekt og foreslås bygget i massivtre, gjerne produsert av gjenbruksmaterialer.

Sydfasadene til Munkegata 22 og Smedgården/Tinghusplassen 1 mot Tinghusplassen foreslås fornyet med ny fasade i samme materiale som påbygg, og med mulighet for beplantning på terrasser.

Påbygg på Tinghusplassen 3 utføres med fasade i samme materiale som eksisterende bygg. Mellombygg over personalinngangen utføres som et transparent glassbygg.

Takflater som ikke egner seg for solcellepanel, foreslås benyttet til takhager og terrasser for Trondheim kommune.

Tegning
Tegning

Gjennomføringsplan – trinnvis utbygging

Trondheim Torgs tekniske soneinndeling er kartlagt, og er funnet meget godt egnet for trinnvis utbygging/ombygging. Dette til tross for at bygningsmassen og det tekniske anlegget bærer preg av stykkevis ombygging og rehabilitering.

Det er utarbeidet en gjennomføringsplan med fornuftig soneinndeling som tar for seg mulighetene for drift og bygging samtidig, sammen med hensynet til etappevis innflytting for leietaker. Det kan være aktuelt med midlertidige føringsveier for å opprettholde drift i enkelte lokaler, spesielt med hensynet til tekniske installasjoner på tak som må fjernes for utvidelser av tilgjengelig utleieareal.

Rehabiliteringen av Trondheim Torg foreslås gjennomført i 5 etapper som gjennomføres med operativ drift:

Etappe 1

Etappe 1 består av Munkegata 22 inkludert kjellerarealene.

Etappe 2

Etappe 2 består av Munkegata 22 inkludert kjellerarealene.

Etappe 3

Etappe 3 består av Munkegata 22 inkludert kjellerarealene.

Etappe 4

Etappe 1 består av Munkegata 22 inkludert kjellerarealene.

Etappe 5

Etappe 5 består av Munkegata 22 inkludert kjellerarealene.

Hans Norderud

Næringsmegler

Trondheim

E-post

91 66 15 28

Hans Norderud